logo

BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website is een publicatie van InPuzzle:
InPuzzle is een gedeponeerd merk van Caractères et Caetera – Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap (SAS) met een kapitaal van € 40 000
SIRET-nummer: 429 632 045
BTW-nummer: FR 14 429 632 045
Maatschappelijke zetel: 8 Place du Colombier – 35000 RENNES – Frankrijk

CREDITS

https://www.inpuzzle.com is het officiële internetadres van de website van InPuzzle.
Publicatieverantwoordelijke: Philippe Guyon & Vincent Renard.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Iedereen die de website van InPuzzle, de bedrijfsnaam van Caractères et Caetera (https://www.inpuzzle.com) (hierna “de website”), bezoekt, verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Iedereen die de website raadpleegt, is verantwoordelijk voor de gegevens die hij/zij deelt, gebruikt en/of overdraagt. Hij/zij verbindt er zich in dit verband toe de toepasselijke Franse regelgeving na te leven, in het bijzonder met betrekking tot duidelijk illegale inhoud (aantasting van de goede zeden, aanzetten tot vreemdelingenhaat, pedofilie …) of de bescherming van de rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten …).

Caractères et Caetera is niet verantwoordelijk voor het gebruik van gegevens of het delen van inhoud door anderen, met name als deze de toepasselijke regelgeving niet naleven.

Caractères et Caetera behoudt zich het recht voor om elke hypertekst-link naar de website achteraf te controleren en, indien nodig, de link te verwijderen. Caractères et Caetera kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor websites met een hypertekst-link naar de website en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en het gebruik van deze websites.

De website is onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van een geschil zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De presentatie en inhoud van de website https://www.inpuzzle.com vormen in hun geheel een werk dat beschermd wordt door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De namen of benamingen en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken, tenzij anders vermeld.

De eventueel op de website voorkomende ontwerpen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, animaties met of zonder geluid en alle overige weergegeven documentatie zijn beschermd door het auteursrecht en het industriële en/of intellectuele eigendomsrecht en, naargelang het geval, eigendom van Caractères et Caetera of derden die Caractères et Caetera toestemming hebben verleend deze te gebruiken.

Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Caractères et Caetera is de commerciële exploitatie, reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisatie en het gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze elementen (inclusief de elementen die gedownload of gekopieerd kunnen worden) niet toegestaan, behalve bij gebruik voor privédoeleinden en onder voorbehoud van de afwijkende en/of meer beperkende bepalingen van de Franse Code de la propriété intellectuelle (wetgeving inzake intellectuele eigendom).

Naast de schending van de auteursrechten vormt de schending op een van deze industriële en/of intellectuele eigendomsrechten een namaakmisdrijf waarop strafrechtelijke straffen staan, met name een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 300.000 euro.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Caractères et Caetera deelt u mee dat de persoonsgegevens die direct of indirect via de website verzameld worden (naam, e-mail …) en nodig zijn voor de werking van bepaalde toepassingen (e-mail, contacten …), onder de bescherming vallen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, de zogeheten “Loi Informatique et Libertés” (wet “Informatica en Vrijheden”).

Deze gegevens zijn bestemd voor InPuzzle en kunnen op geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt worden en gebruikt worden, met name om contact met u op te nemen en u te informeren over het bestaan van onze producten, diensten en aanbiedingen in het kader van commerciële en/of marketingacties.

Caractères et Caetera kan de verzamelde gegevens doorgeven aan derden, met name aan zijn technische dienstverleners, opdat zij de goede werking van de website kunnen verzekeren.

In toepassing van artikel 16 van voornoemde wet werd voor de website https://www.inpuzzle.com een verklaring ingediend bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Voor alle informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en met name de uitoefening van uw recht op inzage, correctie en verwijdering, kunt u een schrijven richten aan: INPUZZLE – Service Informatique – 8 Place du Colombier – 35000 RENNES – FRANKRIJK

COOKIES

De website https://www.inpuzzle.com gebruikt cookies:
Google Analytics.

HOSTING

Firma OVH – Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – Frankrijk.

porta. in dolor fringilla ut facilisis